ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica

 
 
 
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie rozpoczęła drugi rok realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020;

W ofercie zajęć znajdują się zarówno zajęcia wspomagające uczniów, jak ich rozwijające i pasje i zainteresowania. Już w pierwszych tygodniach zajęć udało się zrealizować wiele ciekawych tematów i treści.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wyrównywano i kompensowano dysharmonie rozwojowe i korygowano zaburzone funkcje. Doskonalono słuch fonematyczny, rozwijano percepcję wzrokową, doskonalono sprawność manualną, stosowano ćwiczenia graficzne oraz doskonalono umiejętność czytania i pisania. Dużym powodzeniem u dzieci cieszą się

dyktanda graficzne, które rozwijają percepcję wzrokową, orientację przestrzenną, usprawniają ruchy rak i koordynację wzrokowo-ruchową oraz pamięć słuchową.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Głównym zadaniem zajęć jest podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów oraz ograniczenie pierwszych symptomów trudności szkolnych. W ramach tych zajęć uczniowie doskonalą umiejętność wykonywania obliczeń w zakresie czterech działań matematycznych: dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100 - uzupełniają kwadraty magiczne, układają puzzle, odczytują dane z tabel i rozwiązują zadania. Bardzo przydatne jest tutaj liczydełko w postaci koralików.

Na zajęciach uczniowie starsi rozwijali swoje sprawności rachunkowe. Wykonywali działania na liczbach wymiernych oraz obliczenia procentowe. Poznawali się i rozwiązywali zadania egzaminacyjne. Na zajęciach wykorzystywano tablicę interaktywną, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, interesujące pomoce dydaktyczne.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Podczas zajęć uczniowie wzbogacali swoje słownictwo poprzez gry i zabawy słownikowe, gry planszowe, gry z wykorzystaniem aplikacji i narzędzi TIK oraz prace projektowe prezentujące poznane słownictwo. Uczniowie starsi doskonalili umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz redagowania różnych wypowiedzi pisemnych, min wpis na blogu i opis pokoju. Uczniowie wykorzystują narzędzia TIK m.in. słowniki internetowe, aplikacje edukacyjne.

Przyroda metodą eksperymentu. Pierwsze zajęcia zgodnie z wolą uczniów związane był z mikroskopem. Uczniowie poznali budowę mikroskopu, obserwowali przez mikroskop gotowe preparaty, a następnie sami przygotowywali preparaty zgodnie z podaną instrukcją. Radość po zajęciach była ogromna. Kolejnym tematem było: Zasolenie wody, a mieszkańcy Bałtyku. Uczniowie w grupach wykonywali eksperyment zgodnie z podaną instrukcją i wyciągali wnioski.

Matematyka – zajęcia rozwijające

Na zajęciach uczennice i uczniowie wykonują nietypowe zadania tekstowe oraz rozwiązują zagadki i łamigłówki matematyczne. Szukają zasady ułożenia liczb w podanych regułach, układają puzzle matematyczne jednocześnie wykonując określone działania matematyczne. Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności matematyczne nie tylko przez zabawę, ale również przez korzystanie z narzędzi TIK.W trakcie zajęć posługują się także pomocami dydaktycznymi zakupionymi do realizacji projektu.

W grupie uczniów starszych na zajęciach, które do tej pory odbyły się, uczniowie zapoznali się z historią powstania łamigłówki Sudoku, zasadami i rodzajami Sudoku. Dzięki rozwiązywaniu klasycznych diagramów Sudoku 4x4, 6x6, 9x9 oraz Sudoku obrazkowego, rozwijali logiczne myślenie. Na zajęciach wykorzystywano tablicę interaktywną, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, programy komputerowe oraz interesujące pomoce dydaktyczne.

Fizyka metoda eksperymentu

Pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym poświęcone były pomiarom wielkości fizycznych. Uczniowie zapoznali się z siłą jako wielkością wektorową i potrafią określać jej cechy. Za pomocą siłomierzy wyznaczali masę ciała i działającą na nie siłę ciężkości. Na podstawie dokonanych pomiarów wyznaczyli stałą fizyczną g. Korzystając z zestawu do pomiaru tarcia, uczniowie badali od czego zależy wartość siły tarcia kinetycznego. Wykorzystując siłomierz dokonali pomiaru wartości siły tarcia poślizgowego dla różnego rodzaju trących powierzchni. W eksperymentach wykorzystujemy pomoce dydaktyczne zgromadzone w gabinecie przyrodniczym a przeprowadzone obserwacje, pomiary oraz wnioski zapisujemy w kartach pracy.

20201002 13174620201002 13180320201019 12525720201019 13044420201019 13052620201021 12023820201021 12044320201022 12550820201022 125633spmokrz1 1IMG 7096IMG 709920201021 125948

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
 

Realizacja zajęć w ramach projektu

Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”

w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie

 

 

Biologia metodą eksperymentu

Na zajęciach rozwijających z biologii dotychczas spędzaliśmy czas głównie w terenie. Zajmowaliśmy się rozpoznawaniem roślin, drzew oraz zwierząt żyjących w okolicy. Zbieraliśmy okazy roślin oraz fotografowaliśmy je, następnie w szkole pracując z atlasami roślin i zwierząt rozpoznawaliśmy nieznane nam gatunki. W terenie korzystaliśmy z łup, mikroskopów terenowych oraz specjalnych łup z pojemnikiem do obserwacji owadów.

Zajęcia rozwijające z matematyki

Na zajęciach, które do tej pory odbyły się, uczniowie zapoznali się z historią powstania łamigłówki Sudoku, zasadami i rodzajami Sudoku. Dzięki rozwiązywaniu klasycznych diagramów Sudoku 4x4, 6x6, 9x9 oraz Sudoku obrazkowego, rozwijali logiczne myślenie. Na zajęciach wykorzystywano tablicę interaktywną, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, programy komputerowe oraz interesujące pomoce dydaktyczne.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Na zajęciach, które do tej pory odbyły się, uczniowie rozwijali swoje sprawności rachunkowe. Ćwiczyli rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych oraz kolejność wykonywania działań. Uczyli się sprytnych metod liczenia, utrwalali tabliczkę mnożenia z wykorzystaniem metody liczenia na palcach oraz rymowanek matematycznych. Na zajęciach wykorzystywano tablicę interaktywną, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, interesujące pomoce dydaktyczne.

Fizyka metodą eksperymentu

Pierwsze zajęcia koła fizycznego „Fizyka metodą eksperymentu” przeprowadzane w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” poświęcone były pomiarom podstawowych wielkości fizycznych. Wyznaczaliśmy także gęstość ciał o określonym kształcie, a także gęstość ciała o nieokreślonym kształcie z wykorzystaniem cylindra miarowego. Wykorzystaliśmy także podstawowy przyrząd uczniowski jakim jest linijka do tak precyzyjnych pomiarów, jak wyznaczenia grubości kartki papieru i cienkiego drutu. Badanie właściwości cieczy to kolejne eksperymenty, w których poznaliśmy międzycząsteczkowe siły spójności, przylegania oraz zjawisko napięcia powierzchniowego. W eksperymentach wykorzystujemy pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu oraz zgromadzone w gabinecie przyrodniczym, a przeprowadzone obserwacje, pomiary oraz wnioski zapisujemy w kartach pracy.

Informatyka

Od września w ramach realizowanego programu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą sukcesu w Gminie Świdnica” trwają zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne. Jego uczestnikami są uczniowie z klasy czwartej, którzy pogłębiają wiedzę i umiejętności z informatyki. Zajęcia uczą, jak pożytecznie korzystać z komputera i Informatyki. Dzieci uczą się tworzyć animacje, wykorzystując różne aplikacje, kreatywnie rozwiązywać problemy za pomocą komputera, bezpiecznie i odpowiedzialnie pracować w sieci, wykorzystywać więcej narzędzi do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Celem ogólnym tych zajęć jest podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów oraz ograniczenie pierwszych symptomów trudności szkolnych. W trakcie tych zajęć między innymi uczniowie każdorazowo ćwiczą umiejętność dodawania i odejmowania liczb w poznanym zakresie. Szczególnie chętnie dodają oraz odejmują liczby, gdy mogą te działania wykonywać na laptopach bądź tablicy interaktywnej.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Głównym celem jest wyrównywanie i kompensowanie  dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości i predyspozycji rozwojowych.  Szczególnym zainteresowaniem uczniów są  gry i układanki, które nie tylko ćwiczą koncentracje uwagi lecz wyrównują różne dysharmonie rozwojowe.                                                           

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Podczas zajęć uczniowie doskonalą różne funkcje językowe poprzez zabawy językowe, gry i sytuacja komunikacyjne, poszerzają zasób słownictwa, w październiku i listopadzie szczególnie doskonalono umiejętność słuchania ze zrozumieniem w formie różnorodnych zadań słuchowych, oraz wzbogacano zasób słownictwa zakresie tematycznym opisu postaci oraz mebli i przedmiotów domowych.

20191025 131702 resized  20191031 135504 resized20191025 131808 resized20191114 130105 20191108 141616 resized 20191114 130030 20191115 09570720191114 13143020191115 100646IMG 4231IMG 7231