ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

logo2pl kolor 

 

Równe szanse w Gminie Świdnica

Program operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie: 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW
Nr projektu: RPDS.10.02.04-02-0007/17

Całkowita wartość projektu: 754 201,11 zł. 

Kwota dofinansowania z EFS: 716 311,11 zł

Okres realizacji: 01 styczeń 2018 – 31 lipiec 2019

Na przełomie stycznia i lutego br. w trzech gminnych szkołach rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica”. Celem głównym projektu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Świdnica: w Pszennie, Mokrzeszowie i Lutomi Dolnej. Ogółem w projekcie weźmie udział 409 uczniów oraz 56 nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz TIK, a także niwelowania i wyrównywania braków oraz uzupełniania umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na przyszłym rynku pracy.

Projektem zostaną objęci:

• uczniowie zdolni potrzebujący wsparcia w postaci dodatkowych zajęć rozwijających,

• uczniowie wymagający wsparcia w postaci dodatkowych zajęć pomagających w nadrobieniu zaległości w stosunku do programu realizowanego w szkole,

• uczniowie wymagający wsparcia w postaci zajęć rozwijających kompetencje / postawy kluczowe z punktu widzenia rynku pracy,

•  uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz zidentyfikowanych dysfunkcjach rozwojowych,

•  nauczyciele potrzebujący szkoleń rozwijających kompetencje odpowiadające potrzebom edukacyjnym uczniów.

Szkoły uczestniczące w projekcie zostaną doposażone w sprzęt TIK: laptopy, tablice multimedialne wraz z rzutnikami, tablety oraz różnorodne pomoce dydaktyczne do zajęć zaplanowanych w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano różne typy zajęć dostosowane do potrzeb uczniów:

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

a. Zajęcia dla uczniów o wysokich wynikach z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC/TOEIC

b. Zajęcia umożliwiające uczniom zdolnym rozwiniecie predyspozycji i zainteresowań w formie kółek zainteresowań:

• Matematyka

• Informatyka

• Nauki przyrodnicze

• Nauki matematyczno-przyrodnicze (elementy fizyki, chemii, geografii, biologii, matematyki)

2. ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE

Zajęcia adresowane do uczniów, którzy nie radzą sobie z podstawą programową realizowaną w szkole.

• Język angielski

• Język niemiecki

• Matematyka

• Informatyka

• Nauki przyrodnicze

3. ZAJĘCIA ZAPEWNIAJĄCE POZOSTAŁE WSPARCIE

a. Zajęcia związane z rynkiem pracy

• trening postaw kluczowych na rynku pracy

• zajęcia z przedsiębiorczości

b. Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• terapia pedagogiczna

• zajęcia logopedyczne

• wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

• zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

c. wyjazdy edukacyjne

• Wycieczka do Humanitarium we Wrocławiu

• Wycieczka Explora Park w Wałbrzychu

4. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

• rewalidacja ucznia niepełnosprawnego

• socjoterapia ucznia niepełnosprawnego

5. ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie:

• posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce,

rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa),

wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych,

przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania projektu ukierunkowane są na:

• zwiększenie samodzielności uczniów w nauce,

• poprawę ich wiedzy i umiejętności jej samodzielnego poszerzania,

poprawę sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez częściowe złagodzenie dysfunkcji,

• poprawę  efektywności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii,

• zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA

Harmonogram zajęć szkół Gminy Świdnica realizowanych w ramach projektu
„Równe szanse w Gminie Świdnica” RPDS.10,02,04-02-0007/17