ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

  

UCHWAŁA NR XXXIX/325/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
rowadzonych przez Gminę Świdnica do nowego ustroju szkolnego.  

UCHWAŁA NR XXXIX/326/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica.  

UCHWAŁA NR XXXIX/327/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.  

UCHWAŁA NR XXXIX/328/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie w
sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym.  

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.     

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24.01.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanych z budżetu Gminy Świdnica w 2017 r. niepublicznym przedszkolom, niepublicznym punktom przedszkolnym prowadzonych przez inne osoby prawne bądź fizyczne.      

Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24.01.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.   izip