ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

MIKROPOJEKT "JAK SĄSIAD Z SĄSIADEM"

 

Logo cz pl eu barevneLogo EG

         Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

   

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie ma przyjemność poinformować, że rozpoczęła się realizacja mikroprojektu pn. „Jak sąsiad z sąsiadem”, na który uzyskano dofinansowanie z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, w ramach Funduszu Mikroprojektów, Oś priorytetowa 4 Współdzialanie instytucji i społeczności, Dzialanie 1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.

Mikroprojekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r. w partnerstwie z Gminą Lužany/Szkołą Podstawową w Lužanach.

Głównym celem mikroprojektu jest wzajemne poznanie, poznanie regionu partnera, jego historii, tradycji, kultury i atrakcji turystycznych, jak również wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz integracja grupy docelowej. Ponadto celem projektu jest zwiększenie wzajemnego zaufania, nawiązywanie i pogłębianie kontaktów oraz rozwijanie współpracy w regionie polsko - czeskiego pogranicza. Wyżej wymienione cele mikroprojektu zostaną osiągnięte głównie poprzez realizację działań projektu tj. organizację spotkań partnerskich po obu stronach granicy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

 tekst SP Mokrzeszów