ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

NABÓR DO ŻŁOBKA GMINNEGO W PSZENNIE PRZEDŁUŻONY DO 16 LIPCA

 

ug baner 980x150px 2021 06 30     

 

 

 

 

     Do 16 lipca przedłużona została rekrutacja do nowo powstającego Żłobka Gminnego w Pszennie. Podstawowym dokumentem w procesie rekrutacji jest „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka”.

    ug zlobek plakat A3 2021 06 30

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PROCESIE NABORU

 1. Do Żłobka Gminnego w Pszennie przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do 3 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do 4 roku życia.

 2. Do żłobka może zostać przyjętych 96 dzieci.

 3. Dzieci będą przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka, które są do pobrania na stronie internetowej Gminy Świdnica www.gmina.swidnica.pl, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy lub w Gminnym Zespole Oświaty w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, pokój 300.

 4. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

KRYTERIA REKRUTACJI

1. Warunkami podstawowymi przyjęcia dziecka do Żłobka Gminnego w Pszennie są:

 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Świdnica,

 • praca zawodowa rodziców/opiekunów prawnych, bądź ich nauka w systemie dziennym, lub praca zawodowa jednego z rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.

2. W przypadku, gdy liczba złożonych podczas rekrutacji kart zgłoszenia przekracza liczbę miejsc, przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

 • posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności,

 • wychowywanie się dziecka w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),

 • posiadanie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka orzeczenia o niepełnosprawności (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji),

 • posiadanie przez co najmniej jedno z rodzeństwa dziecka orzeczenia o niepełnosprawności,

 • objęcie dziecka pieczą zastępczą,

 • zobowiązanie się rodzica/opiekuna prawnego pozostającego bez pracy do aktywnego poszukiwania i znalezienia pracy,

 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o poddaniu dziecka, którego dotyczy wniosek, obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o przeciwskazaniach zdrowotnych stwierdzonych u dziecka, które nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018r. poz. 753 z późn. zm.).

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 mają wartość najwyższą, tj. każde po 15 punktów.

4. Pozostałe kryteria mają wartość po 5 punktów każde.

5. O kolejności przyjęcia do Żłobka, w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku, decyduje kolejność złożenia wniosku.

6. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 6 gotowość do podjęcia pracy lub aktywne poszukiwanie zatrudnienia wyrażone jest przez udział rodzica/opiekuna prawnego w lokalnych programach aktywizujących dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Zapewniamy:

 • doświadczoną pełna entuzjazmu kadrę pedagogiczną

 • poczucie bezpieczeństwa oraz miła atmosferę

 • opiekę nad dziećmi od 12 miesiąca życia do 3 lat

 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne

 • zdrowe i smaczne posiłki

 • spotkania integracyjne: uroczystości okolicznościowe, spacery i wycieczki w celach edukacyjnych i poznawczych

 • wewnętrzny monitoring sal żłobka

Kartę zgłoszenia można pobrać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica i składać od dnia 16 lipca 2021 w Gminnym Zespole Oświaty, pokój 300, II piętro. Termin pierwszej rekrutacji dzieci do żłobka prowadzony będzie do dnia 16 lipca 2021 r. W przypadku wolnych miejsc nabór uzupełniający odbędzie się w okresie od dnia 8 września do dnia 21 września 2021 r.

Odpłatność za żłobek została określona w drodze uchwały Rady Gminy Świdnica.

Więcej informacji http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/6570/1/

Planowane otwarcie Żłobka Gminnego w Pszennie – listopad/ grudzień 2021

Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszenia dziecka (wersja do druku)

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (wersja edytowalna)

Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Pszennie