ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE W LUTOMI DOLNEJ

    

NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE

 

Stanowisko – młodszy bibliotekarz / bibliotekarz

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Planowane zatrudnienie od  01.10.2020 r. na podstawie umowy o pracę

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica Filia w Lutomi Dolnej

 Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego

wykształcenie średnie bibliotekarskie /wyższe bibliotekarskie, humanistyczne

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych,

znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania

bibliotek publicznych,

znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

–  znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,

predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-

oświatowej, zdolności animacyjne (mile widziane doświadczenie w tym zakresie).

Wymagania dodatkowe:

biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office, atutem będzie

umiejętność obsługi elektronicznych programów bibliotecznych MAK+,

samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,

kreatywność, dobra organizacja pracy, terminowość,

łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura

osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,

mile widziany będzie staż pracy w instytucji kultury,

skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki,

gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

–  ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń związanych z pracą w bibliotece

 

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

– sprawne pełnienie usług w zakresie gromadzenia, opracowywania,

katalogowania i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

- obsługa programu bibliotecznego MAK+,

udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki,

organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na

celu propagowanie czytelnictwa,

diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i

informacyjnych lokalnej społeczności,

organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć edukacyjnych,

–  sporządzanie sprawozdawczości bibliotecznej,

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

obsługa Czytelni Internetowej,

udział w inwentaryzacjach zbiorów,

- dbałość o powierzone mienie ,

- dbanie o czystość i estetykę miejsca pracy.

Wymagane dokumenty:

- CV (życiorys ) z wyszczególnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej

- kwestionariusz osobowy,

- kopie świadectw pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i

umiejętnościach,

­- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na

stanowisku bibliotekarza,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

korzystaniu z pełnych praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

UWAGA! CV(list motywacyjny) muszą być opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z§ 6 ust.1.lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Świdnica z/s w Pszennie ul. Wrocławska 1, 58-125 Pszenno w terminie od 14.09.2020 do 21 września 2020- w godzinach pracy biblioteki w Pszennie. Dokumenty powinny się znajdować w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem “Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza/ bibliotekarza”. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

 

 

 Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszennie. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica z/s w Pszennie:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica w Pszennie ul. Wrocławska 1, 58-125 Pszenno, tel.74/851-95-40, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej Gminy Świdnica w Pszennie,

ul. Wrocławska 1, 58-125 Pszenno jest Pan Krzysztof Olejniczak e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.+48 609010402

  1. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, na podstawie:

  • zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  • wykonania obowiązku prawnego, ciążącego na ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22 Kodeksu Pracy.

  1. Osoba, której dane dotyczą może w każdym dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jest jednoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacyjnym. Zgodę tę można cofnąć osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszennie.

  2. Dane osobowe pozyskane podczas rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom.

  3. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a po zakończonym procesie trwale usuwane.

  4. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do:

-dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO), - sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO), -usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO), -ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), -prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO), -wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Dyrektor
Emilia Gawrońska
Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica w Pszennie